ఫ్యాక్టరీ టూర్

పరీక్ష

01అరెస్ట్ పరీక్ష పరికరాలు

01బెడ్ రూమ్ టెన్షన్ మెషిన్

01అరెస్టర్ పరీక్ష పరికరాలు 2

01
వృద్ధాప్య పరికరాలు

01
కాఠిన్యం పరీక్షకుడు

01
లంబ తన్యత యంత్రం

01
అరెస్ట్ పరీక్ష పరికరాలు

01
యూనివర్సల్ తన్యత యంత్రం

01
వైర్ బర్నింగ్ పరికరం

వివరాలు

01

01

01

01

01

01

01

01

01

మొత్తం

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01